۱-  دانلود استاندارد IEC60076-1 ویرایش سال ۲۰۱۰ 

۲- دانلود استاندارد ملی ایران ۲۶۲۰ ترجمه استاندارد IEC60076-1

۳- دانلود استاندارد ۲-۶۰۰۷۶

۴- دانلود استاندارد ملی ایران ۲-۲۶۲۰ ترجمه فارسی استاندارد IEC60076-2

۵- دانلود استاندارد IEC60076-3 سال ۲۰۱۳

۶- دانلود استاندارد ملی ایران ۳-۲۶۲۰ ترجمه فارسی استاندارد IEC60076-3

۷- دانلود استاندارد IEC60076-4-2002-POWER-TRANSFORMERS

۸- دانلود استاندارد ۵-۶۰۰۷۶

۹- دانلود استاندارد ملی ایران ۵-۲۶۲۰ ترجمه فارسی استاندارد IEC60076-5

۱۰- دانلود استاندارد IEC60076-6

۱۱- دانلود استاندارد IEC60076-7

۱۲- دانلود استاندارد IEC60076-8 راهنمای استفاده از ترانسفورماتور

۱۳- دانلود استاندارد ملی ایران ۶۱۷۷ ترجمه فارسی استاندارد IEC60076-8

۱۴- دانلود استاندارد IEC60076-10

۱۵- دانلود استاندارد ملی ایران ۱۰-۲۶۲۰ ترجمه فارسی استاندارد IEC60076-10

۱۶- دانلود استاندارد IEC60076-11

۱۷- دانلود استاندارد ملی ایران ۱۱-۲۶۲۰ ترجمه استاندارد IEC60076-11

۱۸- دانلود استاندارد IEC60076-12 راهنمای بارگیری ترانسفورماتورهای خشک

۱۹- دانلود استاندارد IEC60076-13

۲۰- دانلود استاندارد ۱۳-۲۶۲۰ ترجمه فارسی استاندارد IEC60076-13-

۲۱- دانلود استاندارد IEC60076-14

۲۲- دانلود استاندارد ملی ایران ترجمه استاندارد IEC60076-14

۲۳- دانلود استاندارد IEC60076-15

۲۴- دانلود استاندارد ملی ایران ۱۵-۲۶۲۰ ترجمه فارسی استاندارد IEC60076-15

۲۵- دانلود استاندارد IEC60076-16

۲۶- دانلود خلاصه فارسی استاندارد IEC60076-16

۲۷- دانلود استاندارد IEC60076-18

۲۸- دانلود استاندارد ملی ایران ۱۸-۲۶۲۰ ترجمه استاندارد IEC60076-18

۲۹- دانلود استاندارد IEC60076-19

۳۰- دانلود استاندارد IEC60076-20

۳۱- دانلود مقاله استاندارد IEC60076-20

۳۲- دانلود استاندارد IEC60076-21 سال ۲۰۱۱

۳۳- دانلود استاندارد IEC60076-22-1 سال ۲۰۱۹

۳۴- دانلود استاندارد IEC60076-22-2 سال ۲۰۱۹

۳۵- دانلود استاندارد IEC60076-22-3 سال ۲۰۱۹

۳۶- دانلود استاندارد IEC60076-22-4 سال ۲۰۱۹

۳۷- دانلود استاندارد IEC60076-23 سال ۲۰۱۸

۳۸- دانلود استاندارد IEC60296 سال ۲۰۲۰

۳۹- دانلود استاندارد ملی ایران ۲۶۶۱

۴۰- دانلود آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانسفورماتور در حال بهره برداری

۴۱- دانلود ترجمه فارسی استاندارد IEC60422

۴۲- دانلود تحلیل عیوب ترانسفورماتور با آزمون گازکروماتوگرافی (آنالیز گازهای محلول در روغن)

۴۳- دانلود ترجمه فارسی استاندارد IEC60599

۴۴- دانلود عمرسنجی ترانسفورماتور با آزمونهای فورفورال و گازکروماتوگرافی

۴۵- دانلود ترجمه خلاصه استاندارد IEC62874