با توجه به گرانقیمت بودن ترانسفورماتور، زمان طولانی مورد نیاز جهت سفارش، طراحی و ساخت ترانسفورماتور جدید (یک تا دو سال برای ترانسفورماتورهای قدرت) و همچنین وابستگی تغذیه بدون قطع شبکه برق رسانی به کارکرد بدون خطای این تجهیز، محاسبه قابلیت اطمینان و تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای قدیمی (با بیش از ۱۵ سال عمر) که اکنون بیش از نیمی از شبکه برق کشور را تغذیه می کند، اهمیت بسیاری دارد. در صورتیکه بهره بردار قادر به تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور باشد، نه تنها می تواند از بروز حوادث و خاموشی ناخواسته جلوگیری نماید بلکه قادر است در زمان مناسب نسبت به برنامه ریزی جهت انجام عملیات سرویس و نگهداری، تعمیرات، بازسازی یا تعویض ترانسفورماتور اقدام نماید. تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور با استفاده از نتایج آزمونهای روغن در طی بیست سال گذشته توسط بسیاری از محققین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و مقالات، گزارشها و دستورالعملهای متفاوت و بعضاً متناقضی نیز در این مدت انتشار یافته است. لیکن بدلیل پیچیدگی این بحث و تفاوتهای اساسی بین نتایج حاصل از مدلسازیهای آزمایشگاهی با شرایط واقعی در ترانسفورماتور، هیچگاه این گزارشات جنبه رسمی بخود نگرفته و بصورت استاندارد منتشر نشده بود. سرانجام در سال ۲۰۱۵ موسسه IEC با انتشار گزارش فنی IEC TR 62874 نقطه عطفی در این مبحث پدید آورد و توانست راه حل جامع و کاملی در این خصوص ارائه نماید. مطابق این گزارش فنی با اندازه گیری مقادیر دی اکسید کربن (از تست گازکروماتوگرافی) و دو-فورالدهید (از تست فورفورال) می توان با استفاده از جداول ذکر شده در این گزارش، عمر ترانسفورماتور را تخمین زده و اقدامات آتی (مانند نوع و زمان انجام آزمونهای تکمیلی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت ترانسفورماتور) را تعیین نمود.

امکان انجام آزمونهای ذیل در آزمایشگاه روغن شرکت الوند توان انرژی وجود دارد:

انجام آزمون های روغن ترانسفورماتور
 1. Color and Appearance
 2. Viscosity at 40 C
 3. Viscosity at -30C
 4. Pour point
 5. Water content
 6. Breakdown voltage
 7. Density at 20 °C
 8. DDF at 90 °C (tg delta)
 9. Acidity
 10. Interfacial Tension
 11. Corrosive Sulphur
 12. Potentially corrosive sulphur
 13. DBDS
 14. Inhibitor content
 15. Metal passivator additives
 16. ۲- Furfural and related compounds
 17. Oxidation stability (164hours)
 18. Flash point
 19. PCA
 20. PCB
 21. Carbon Composition
 22. Gas Chromatography (DGA)