مطابق استاندارد IEC60422 (ویرایش سال ۲۰۱۳) تصفیه فیزیکی یا شیمیائی روغن در هنگام راه اندازی و در زمان بهره برداری ترانسفورماتور تنها زمانی لازم است که نتایج آزمونهای کنترل کیفی روغن مطابق جداول ذیل باشد. در صورت انجام عملیات تصفیه زودتر از موارد ذکر شده در این جداول، علاوه بر تحمیل هزینه غیر ضروری، سیستم عایقی ترانسفورماتور (شامل عایق کاغذی و روغن) نیز دچار تنشهای حرارتی و مکانیکی شده که خود سبب کاهش عمر روغن و ترانسفورماتور می شود. در صورت عدم امکان انجام تصفیه شیمیائی در سایت می توان روغن ترانسفورماتور را تعویض نمود. هرچند این گزینه هزینه بیشتری نسبت به تصفیه شیمیائی دارد.

 شرایط تصفیه فیزیکی و شیمیائی روغن هنگام راه اندازی ترانسفورماتورهای توزیع

نوع تصفیه ولتاژ شکست(KV) آب محلول در روغن(ppm) اسیدیته(mg KOH/g oil) ضریب تلفات عایقی(تانژانت دلتا) کشش سطحی(mN/m)
فیزیکی کمتر از ۵۵ بیشتراز ۲۰
شیمیائی بیشتر از ۰/۰۳ بیشتر از ۰/۰۱۵ کمتر از ۳۵

 

 شرایط تصفیه فیزیکی و شیمیائی روغن هنگام راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت

نوع تصفیه ولتاژ شکست(KV) آب محلول در روغن(ppm) اسیدیته(mg KOH/g oil) ضریب تلفات عایقی(تانژانت دلتا) کشش سطحی(mN/m)
فیزیکی کمتر از ۶۰ بیشتراز ۱۰
شیمیائی بیشتر از ۰/۰۳ بیشتر از ۰/۰۱ کمتر از ۳۵

 

 شرایط تصفیه فیزیکی و شیمیائی روغن ترانسفورماتورهای توزیع درحال بهره برداری

نوع تصفیه ولتاژ شکست(KV) آب محلول در روغن(ppm) اسیدیته(mg KOH/g oil) ضریب تلفات عایقی(تانژانت دلتا) کشش سطحی(mN/m)
فیزیکی کمتر از ۳۰ بیشتراز ۴۰
شیمیائی بیشتر از ۰/۳ بیشتر از ۰/۵ کمتر از ۲۰

 

 شرایط تصفیه فیزیکی و شیمیائی روغن ترانسفورماتورهای قدرت در حال بهره برداری

نوع تصفیه ولتاژ شکست(KV) آب محلول در روغن(ppm) اسیدیته(mg KOH/g oil) ضریب تلفات عایقی(تانژانت دلتا) کشش سطحی(mN/m)
فیزیکی کمتر از ۵۰ بیشتراز ۲۰
شیمیائی بیشتر از ۰/۱۵ بیشتر از ۰/۲ کمتر از ۲۰
شرکت الوند توان انرژی بنا به درخواست مشتری آمادگی انجام عملیات تصفیه فیزیکی، تعویض روغن و خشک‌سازی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت را دارد.
تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن
oil-sirculation