شرکت الوند توان انرژی بعنوان نماینده انحصاری شرکتهای آلمانی: Energy Support، DIDEE و DTC و شرکت انگلیسی EMT از سال ۱۳۹۰ تاکنون تامین تجهیزات تست و نمونه برداری روغن ترانسفورماتور و تهیه مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها را برعهده داشته است. نام دستگاههای تست، تجهیزات نمونه برداری از روغن و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها، نام سازنده و فهرست فروش در ایران در جداول ذیل ذکر شده است.

دستگاههای تست روغن ترانسفورماتور و سوابق فروش در ایران
ردیف نام دستگاه سازنده سوابق فروش در ایران
۱ دستگاه اندازه گیری مقدار فورفورال موجود در روغن ترانسفورماتور JENWAY متانیر
۲ دستگاه تست گازکروماتوگرافی پورتابل (Mobile GC) Energy Support ایران ترانسفوخدمات پس از فروش ایران ترانسفونیروگاه شهید رجائی
۳ دستگاه تست گازکروماتوگرافی آزمایشگاهی                 (TOP TOGA) Energy Support مهام شرق
۴ دستگاه  مونیتورینگ online گازکروماتوگرافی روغن ترانسفورماتور Energy Support نیروگاه قم
۵ دستگاه آماده سازی نمونه جهت تزریق به گازکروماتوگراف SEA Marconi فولاد خوزستان
۶ دستگاه اندازه گیری ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) BAUR فولاد خوزستان
۷ دستگاه اندازه گیری مقدار PCB موجود در روغن DEXSIL متانیر
۸ دستگاه اندازه گیری مقدار مواد بازدارنده موجود در روغن ترانسفورماتور (Inhibitor Content) Wilks موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایرانفولاد خوزستانپالایش روغنهای صنعتی زنگان
۹ دستگاه تعیین مقاومت در برابر اکسیداسیون روغن Stanhope Seta فولاد خوزستان
۱۰ دستگاه پورتابل اندازه گیری مقدار آب محلول در روغن بصورت Online DIDEE نیروگاه رامینشرکت ملی صنایع مس ایران
۱۱ دستگاه تصفیه فیزیکی روغن بصورت Online DIDEE نیروگاه رامین
۱۲ دستگاه آزمایشگاهی اندازه گیری آب محلول در روغن به روش کارل فیشر Energy SupportEMT نیک صنعت آریا
۱۳ دستگاه اندازه گیری کشش سطحی Energy Support فولاد خوزستان
۱۴ دستگاه اندازه گیری اسیدیته روغن EMT
۱۵ دستگاه تعیین ولتاژ شکست روغن Energy Support
۱۶ دستگاه اندازه گیری سولفور خورنده احتمالی Energy Support
۱۷ دستگاه اندازه گیری سولفور خورنده Mitsubishi
۱۸ دستگاه اندازه گیری چگالی روغن Stanhope Seta
۱۹ دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال روغن Stanhope Seta
۲۰ دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته Stanhope Seta
تجهیزات نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور و سوابق فروش در ایران
ردیف نام دستگاه سازنده سوابق فروش در ایران
۱ تجهیزات نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور Energy Support سیمان کردستاننیروگاه شازندفولاد هرمزگانفولاد ارفعرادنیرو کرمانپتروشیمی بوعلیپتروشیمی بندرامامشرکت ملی صنایع مس ایران

موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

۲ دستگاه نمونه برداری از روغن موجود در بشکه Burkle فولاد هرمزگان
۳ سرنگ و شیر سه طرفه جهت نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور Poulten & Graf برق منطقه ای زنجانموسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایراننیروگاه شهید رجائیفولادخوزستان
مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاهها و سوابق فروش در ایران
ردیف نام دستگاه سازنده سوابق فروش در ایران
۱ محلولهای کالیبراسیون و مواد مصرفی جهت انجام آزمون PCB DEXSIL متانیرایران ترانسفوموسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایرانشرکت البرز تدبیر کاران
۲ محلول کالیبراسیون دستگاه فورفورال JENWAY متانیرموسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۲ محلول کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری مواد بازدارنده روغن JENWAY موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایرانفولاد خوزستان
۳ محلول استاندارد آب MERCK برق منطقه ای زنجان
۳ روغن حاوی گازهای محلول در روغن استاندارد جهت کالیبراسیون دستگاه گازکروماتوگراف Morgan Schaffer متانیر
۳ روغن حاوی هیدروژن استاندارد جهت کالیبره دستگاه گازکروماتوگراف Morgan Schaffer فولاد خوزستان
oilsample