∴رله فشار ناگهانی (سادن)

رله سادن در صورت بوجود آمدن تغییرات در فشار داخل مخزن، ترانسفورماتور را از مدار خارج می‌کند.
فشار شکن بر مبنای مقدار مطلق فشار داخل مخزن عمل کرده در حالی که رله سادن بر اساس نرخ تغییرات فشار داخل مخزن عمل می کند

۳۱

اجزاء و قطعات رله فشار ناگهانی

۳۲

نصب رله فشار ناگهانی برروی شیر تخلیه ترانسفورماتور

۳۳

☑️ تجهیزات حفاظتی و متعلقات ترانسفورماتور توزیع هرمیتک گازی:
⚫️ شیر تزریق روغن (بالا)
🔴 ترانسمیتر ترمومتر سیم پیچ (ZT-F2)
✅ ترمومتر روغن
🔵 رله فشار ناگهانی (سادن)
🔶 شیر فشار شکن
⚪️ شیر نمونه برداری بالای روغن، شیر تصفیه روغن (بالا)