۱
∴رله بوخهلتس

🔴 بوخهلتز یکی از مهمترین رله های حفاظتی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت است که در سه وضعیت اعلام آلارم یا تریپ می کند:

۱️⃣ تجمع گاز در محفظه رله (آلارم)

۲️⃣ کاهش سطح روغن به پایینتر از رله (تریپ)

۳️⃣ حرکت سریع روغن از سمت مخزن به منبع انبساط (تریپ)

 

 

 

۲

 

📷 تصویری نزدیک از رله بوخهلتز:

⚫️ درپوش سیاه رنگ (سمت راست تصویر) کلید تست آلارم و تریپ و کنار آن (سمت چپ تصویر) شیر نمونه برداری گازها و هواگیریست. اگر میله ۹۰ درجه چرخانده شود گازهای محبوس در رله آزاد می گردند.