∴دریچه تخلیه اضطراری روغن

 

۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷

 

در ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت قدیمی از یک لوله و دیافراگم متصل به درپوش مخزن استفاده می شد. با افزایش فشار داخل مخزن این دیافراگم پاره شده و روغن از دریچه تخلیه اضطراری خارج می گردد.

فلش قرمز دریچه تخلیه اضطراری یا EXplosion Vent
فلش آبی: سطح سنج روغن

امروزه از شیرفشارشکن و رله سادن برای جلوگیری از انفجار در ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت استفاده می گردد.