∴ترمومتر روغن

 

۱۴

۱۵ ۱۶

🌡 ترمومتر روغن ترانسفورماتور توزیع:

🔺 فلش قرمز: ترمومتر

🔹 فلش آبی: غلاف (پاکت) ترمومتر: روغن داخل غلاف از لحاظ فیزیکی از روغن ترانسفورماتور جدا بوده اما با آن هم دما است. با کمک این غلاف می توان بدون نیاز به تخلیه روغن ترانسفورماتور ترمومتر را تعویض یا کالیبره کرد.

🔸 ترمومترهای ترانسفورماتورهای توزیع عمدتا از نوع بیمتال هستند.

۱۷

🔹 ترمومتر روغن ترانسفورماتور قدرت

✅ مکانیزم عملکرد ترمومترهای روغن ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر تبدیل دما به فشار و شامل دو نوع ذیل است:

۱️⃣ Bourdon tube

۲️⃣ Expansion Bellows

۱️⃣ نحوه عملکرد ترمومتر روغن ترانسفورماتور قدرت:
Bourdon Tube

 

۲️⃣ نحوه عملکرد ترمومتر روغن ترانسفورماتور قدرت:
Expansion Bellows