دقیق ترین روش شناسائی عیوب ترانسفورماتور و تپ‌چنجر، انجام آزمون‌های الکتریکی در سایت است. شرکت الوند توان انرژی با بهره‌گیری از کادری مجرب و با تجربه و البته در اختیار داشتن تجهیزات مدرن، توانایی انجام تمامی آزمون‌های الکتریکی و سرویس انواع ترانسفورماتور را داراست. آزمون‌های قابل انجام توسط شرکت الوند توان انرژی در محل نصب ترانسفورماتور عبارتند از:
 • تست مقاومت عایقی (میگر)
 • اندازه‌گیری مقاومت اهمی
 • آزمون تقسیم شار
 • اندازه‌گیری نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری
 • اندازه‌گیری ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) و ظرفیت خازنی ترانسفورماتور و بوشینگ
 • سیگنال چک تجهیزات حفاظتی
 • اندازه‌گیری جریان امپدانس اتصال کوتاه
 • (FRA) آنالیز پاسخ فرکانسی
 • طیف‌نمایی دامنه فرکانس (FDS)
 • آنالیز تخلیه جزئی (PDA)
 • اندازه‌گیری جریان بی باری در کلیه تپ‌ها
 • بررسی عملکرد موتور درایو تپ‌چنجر
 • تست CT ترانسفورماتور شامل مقاومت عایقی، نسبت تبدیل، مقاومت اهمی، پلاریته، نقطه اشباع
 • اندازه‌گیری مقاومت دینامیکی جهت بررسی وضعیت کنتاکت‌های کلید تنظیم ولتاژ
 • کنترل پیوستگی جریان تپ‌چنجر
 • اندازه گیری جریان موتور درایو تپ‌چنجر
انجام آزمون‌های الکتریکی و سرویس ترانسفورماتور
انجام آزمون‌های الکتریکی و سرویس ترانسفورماتور
انجام آزمون‌های الکتریکی و سرویس ترانسفورماتور
انجام آزمون‌های الکتریکی و سرویس ترانسفورماتور