انجام آزمونهای کنترل کیفی روغن، گاز کروماتوگرافی و فورفورال

تحقیقاتی که در سالهای اخیر توسط مؤسسات و شرکتهای معتبر بین المللی انجام شده است نشان می دهد که می توان با انجام برخی آزمونهای خاص بر روی روغن و تحلیل آنها به وضعیت ترانسفورماتور به ویژه عایق کاغذی آن که آسیب پذیر ترین بخش ترانسفورماتور است پی برد.

عدم نیاز به خارج کردن ترانسفورماتور از مدار جهت نمونه برداری، هزینه پایین آزمونهای روغن، امکان انجام تستها در آزمایشگاهها و تنوع آزمونها از دلایل افزایش اهمیت نقش روغن در پروسه ارزیابی وضعیت و عمرسنجی است. لذا آزمونهای روغن ترانسفورماتور با اهداف ذیل انجام می گیرد:

۱-     ارزیابی وضعیت روغن ترانسفورماتور و تعیین لزوم تصفیه فیزیکی، شیمیایی یا تعویض روغن

۲-   ارزیابی وضعیت، عمرسنجی و عیب یابی ترانسفورماتور

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه آزمایشگاه روغن مراجعه فرمایید.