آزمایشگاه روغن شرکت الوند توان افتتاح شد

انجام آزمونهای کنترل کیفی روغن، گاز کروماتوگرافی و فورفورال تحقیقاتی که در سالهای اخیر توسط مؤسسات و شرکتهای معتبر بین المللی انجام شده است نشان می دهد که می توان با انجام برخی آزمونهای خاص بر روی روغن و تحلیل آنها به وضعیت ترانسفورماتور به ویژه عایق کاغذی آن که آسیب پذیر ترین بخش ترانسفورماتور…

جزئیات