هدف: آشنایی شرکت کنندگان در دوره با مشخصات فیزیکی و شیمیائی و آزمونهای کنترل کیفی روغن (QC) و ارزیابی وضعیت و عیب یابی ترانسفورماتور و تپ چنجر با استفاده از آزمون گازکروماتوگرافی (DGA) و تخمین عمر باقیمانده با استفاده از آزمون فورفورال روغن ترانسفورماتور (FFA)

مدت دوره: ۱۸ ساعت (۲روز)

زمان اجراء: ۴ الی ۵ خرداد ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری دوره: نیروگاه طرشت (تهران)

مدرسین دوره:

  • پروفسور بهروز پهلوانپور
  • مهندس جعفر شریفی
  • Carl Wolmarans

جزوه آموزشی:

متن انگلیسی و ترجمه فارسی استانداردهای روغن (IEC60422: 2013 و IEC62874 :2015 و IEC60599: 2015)

 

atec9501

 

دانلود سرفصل مطالب و رزومه اساتید