مدت دوره: ۱۸ ساعت (۲روز)

زمان اجراء: ۲۲ الی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵

محل برگزاری دوره: کارخانه ایران ترانسفو (زنجان)

مدرسین دوره:

  • مهندس بهروز احمدزاده
  • مهندس جعفر شریفی

بازدید اول: آشنایی عملی با نحوه تولید و تست ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت روغنی در کارخانه و آزمایشگاه فشار قوی ایران ترانسفو

بازدید دوم: آشنایی عملی با نحوه تولید و تست ترانسفورماتورهای خشک در کارخانه ترانسفورماتورسازی خشک ایران ترانسفو