با توجه به گرانقیمت بودن ترانسفورماتور، زمان طولانی مورد نیاز جهت سفارش، طراحی و ساخت ترانسفورماتور جدید (یک تا دو سال برای ترانسفورماتورهای قدرت) و همچنین وابستگی تغذیه بدون قطع شبکه برق رسانی به کارکرد بدون خطای این تجهیز، محاسبه قابلیت اطمینان و تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای قدیمی (با بیش از ۱۵ سال عمر) که اکنون بیش از نیمی از شبکه برق کشور را تغذیه می کند، اهمیت بسیاری دارد. در صورتیکه بهره بردار قادر به تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور باشد، نه تنها می تواند از بروز حوادث و خاموشی ناخواسته جلوگیری نماید بلکه قادر است در زمان مناسب نسبت به برنامه ریزی جهت انجام عملیات سرویس و نگهداری، تعمیرات، بازسازی یا تعویض ترانسفورماتور اقدام نماید. تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور با استفاده از نتایج آزمونهای روغن در طی بیست سال گذشته توسط بسیاری از محققین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و مقالات، گزارشها و دستورالعملهای متفاوت و بعضاً متناقضی نیز در این مدت انتشار یافته است. لیکن بدلیل پیچیدگی این بحث و تفاوتهای اساسی بین نتایج حاصل از مدلسازیهای آزمایشگاهی با شرایط واقعی در ترانسفورماتور، هیچگاه این گزارشات جنبه رسمی بخود نگرفته و بصورت استاندارد منتشر نشده بود. سرانجام در سال ۲۰۱۵ موسسه IEC با انتشار گزارش فنی IEC TR 62874 نقطه عطفی در این مبحث پدید آورد و توانست راه حل جامع و کاملی در این خصوص ارائه نماید. مطابق این گزارش فنی با اندازه گیری مقادیر دی اکسید کربن (از تست گازکروماتوگرافی) و دو-فورالدهید (از تست فورفورال) می توان با استفاده از جداول ذکر شده در این گزارش، عمر ترانسفورماتور را تخمین زده و اقدامات آتی (مانند نوع و زمان انجام آزمونهای تکمیلی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت ترانسفورماتور) را تعیین نمود.

سوابق انجام پروژه تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور توسط شرکت الوند توان انرژی
ردیف نام شرکت تعداد ترانسفورماتور مورد آزمون
۱ نیروگاه بندرعباس ۱۷
۲ فولاد خوزستان ۸۵
۳ نیروگاه یزد ۳۵
۴ نیروگاه شازند ۳۵
۵ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران (ایران ترانسفو) ۱۲۵
۶ نیروگاه رامین ۸
۷ مجتمع مس شهر بابک ۱۹
۸ برق منطقه ای تهران ۱۲
۹ ماشین سازی اراک ۶
۱۰ سیمان کردستان ۶۸
۱۱ فولاد خوزستان ۸۵
۱۲ شرکت برق منطقه ای غرب ۲۲۰
۱۳ شرکت کالای الکتریک ۱۵
۱۴ پتروشیمی بوعلی ۲۸
۱۵ شرکت فرآورش مجتمع پتروشیمی بندرامام ۸