∴اجزاء و ساختمان ترانسفورماتور

 

۱۲

 

🔹 اجزاء و قطعات ترانسفورماتور توزیع روغنی از نوع کنسرواتوری

 

۳۴

 

🔺اجزاء و قطعات ترانسفورماتور توزیع هرمتیک وله ای

 

۵۶

 

✅ اجزاء ترانسفورماتور توزیع خشک