∴نمونه برداری از گاز رله بوخهلتس

۷۱۷۲

 

✅ تجهیز نمونه برداری از گاز رله بوخهلتس (در شرایط تحت بار بودن ترانس)

📕 مطابق استاندارد IEC60599 و دستورالعمل ایران ترانسفو در صورت آلارم/تریپ بوخهلتس لازم است گازهای جمع شده در رله نمونه برداری شده و برای تست گازکروماتوگرافی به آزمایشگاه ارسال شود.

📸 شیرهای تعبیه شده بر روی این تجهیز بدین قرار است:
۱️⃣ اتصال به شیر هواگیری/نمونه برداری از بوخهلتس
۲️⃣ شیر نمونه برداری از گاز
۳️⃣ شیر تخلیه‌ روغن

🔹 فلش آبی: گاز در قسمت بالا و روغن در قسمت پایینی تجهیز جمع می‌شود.

⚠️ در شرایط بهره برداری باز و بسته بودن شیرها باید مطابق شکل فوق باشد.

❌ این تجهیز برای نمونه برداری از روغن ترانسفورماتور مناسب نیست و بدین منظور بهتر است از شیرهای تعبیه شده برای نمونه برداری از روغن استفاده کرد.