∴نشانگر عملکرد صحیح پمپ روغن

۶۹۷۰

 

🔴 تجهیزی که با فلش قرمز مشخص شده است نشانگر حرکت روغن
Oil flow indicator
نام داشته و روشن یا خاموش بودن پمپ ترانسفورماتور در خنک کنندگی های
OFAF/ODAF/OFWF/ODWF
را نشان می دهد.

۱⃣ در صورتیکه فرمان روشن شدن پمپ از ترمومتر ارسال ولی پمپ عمل نکند سیگنال آلارم ارسال شده و عقربه قرمز روی
Pump off
باقی خواهد ماند.

۲⃣ این تجهیز با فلومتر که حجم/جرم/سرعت سیال عبوری را نشان میدهد متفاوت است.

۳⃣ در پمپهای آب مبدل حرارتی آب و روغن در ترانسفورماتورهای
OFWF/ODWF
نیز از همین تجهیز منتها ویژه ی آب استفاده می گردد.