∴فشارشکن

فشارشکن مخزن برای جلوگیری از انفجار یا تغییر شکل مخزن در مواقعی که فشار درون ترانسفورماتور از حد مجاز تجاوزکند، به کار می‌رود. فشارشکن به گونه‌ای ساخته شده است که با ایجاد مسیری برای تخلیه روغن، اجازه نمی‌دهد فشار مخزن از حد تعیین شده بالاتر رود. فشارشکن‌ها به دو صورت کنتاکت‌دار و ساده وجود داشته و در نوع کنتاکت‌دار در صورت افزایش فشار مخزن علاوه بر تخلیه روغن، فرمان خروج ترانسفورماتور از مدار (تریپ) صادر می‌گردد.

۲۷

انواع فشار شکن ترانسفورماتور

۲۸

اجزاء شیر فشار شکن ترانس

نحوه عملکرد رله فشار شکن ترانسفورماتور

 

۳۰

رله های حفاظتی نصب شده بر روی درپوش ترانسفورماتور قدرت:
🔴 شیرفشارشکن مخزن ترانس
🔶 شیرفشارشکن تپ چنجر
⚫️ رله جانسون
🔵 رله بوخهلتز