∴سطح سنج روغن (روغن نما)

سطح روغن داخل منبع انبساط توسط روغن نما نشان داده می شود. بر روی این تجهیز معمولا
MAX
Min
+۲۰C
مشاهده می شود. حداکثر و حداقل مقدار مجاز روغن در داخل منبع انبساط به ترتیب با MAX و MIN نمایش داده می شوند. ۲۰C+ بدین معناست که اگر دمای روغن ۲۰ درجه سانتیگراد باشد عقربه سطح سنج باید روی این شاخص بایستد. اگر عقربه بالاتر بایستد یعنی مقدار روغن داخل منبع انبساط زیاد بوده و اگر پایین تر بایستد یعنی مقدار روغن داخل منبع انبساط کم است و باید در اسرع وقت روغن به ترانس سرریز شود.
همچنین اگر ترمومتر روغن دمای مثلا ۶۰ درجه سانتیگراد را نشان دهد آنوقت عقربه سطح سنج باید جایی بین ۲۰+ و MAX قرار گیرد و بالعکس اگر ترمومتر روغن دمای ۱۰ درجه سانتیگراد را نشان دهند عقربه سطح سنج باید جایی بین ۲۰+ و MIN قرار گیرد.
با کمک سطح سنج می توان می توان مقدار مناسب روغن داخل ترانسفورماتور را با توجه به دما تعیین کرد.

 

۳۴

سطح سنج روغن ترانس توزیع

۳۵

سطح سنج روغن ترانسفورماتور قدرت نصب شده برروی منبع انبساط

۳۶

اجزاء #سطح سنج روغن شامل:
نشانگر عقربه ای
ترمینالهای آلارم
چرخ دنده مخروطی
میله متصل به شناور
شناور توپی

۳۷

نحوه عملکرد سطح سنج روغن

۳۸

تصحیح سطح روغن منبع انبساط

۳۹

تصحیح سطح روغن منبع انبساط