∴رله محافظ هرمتیک

۵۶

رله محافظ هرمتیک در ترانسفورماتورهای هرمتیک

این رله صرفا در ترانسفورماتورهای روغنی هرمتیک استفاده می شود. با نصب این رله روی لوله تزریق روغن در صورت کاهش سطح روغن یا تجمع گاز در محفظه مخصوص این رله، شناور آن پایین آمده و کنتاکت آلارم/تریپ عمل خواهد نمود. امکان نمونه برداری از گازهای جمع شده در محفظه این رله از طریق شیر کوچکی که روی آن قراردارد میسر می باشد.

۵۷