∴رله جانسون

ین رله در فاصله بین مخزن تپ چنجر (دایورتر سوئیچ یا سلکتور سوئیچ ) و منبع انبساط تپ چنجر قرار داشته و از نوع حساس به سرعت روغن یا Flow Relay می باشد. در صورت بروز خطا در تپ چنجر و حرکت سریع روغن از محزن به سمت منبع انبساط، رله فرمان تریپ صادر می کند.

۶

رله جانسون تپ چنجر تحت بار ترانسفورماتور

۷

حرکت روغن از سمت دایورتر سوئیچ به منبع انبساط تپ چنجر با سرعت بین ۱٫۲ تا ۳ متر بر ثانیه موجب عملکرد رله جانسون و تریپ ترانس می شود.

۸

۵ رله جانسون
۷ رله بوخهلتس