پس از انجام آزمونهای روغن دومین روش شناسائی عیوب ترانسفورماتور و تپ چنجر، انجام آزمونهای الکتریکی در سایت است. آزمونهای قابل انجام توسط پرسنل شرکت الوند توان انرژی در محل نصب ترانسفورماتور در جدول ذیل ذکرشده اند:

آزمونهای الکتریکی ترانسفورماتور و تپ چنجر در سایت
ردیف آزمونهای الکتریکی ترانسفورماتور و تپ چنجر
۱ تست مقاومت عایقی (میگر)
۲ اندازه گیری مقاومت اهمی
۳ آزمون تقسیم شار
۴ اندازه گیری نسبت تبدیل و کنترل گروه برداری
۵ اندازه گیری ضریب تلفات عایقی (تانژانت دلتا) و ظرفیت خازنی ترانسفورماتور و بوشینگ
۶ سیگنال چک تجهیزات حفاظتی
۷ اندازه گیری جریان امپدانس اتصال کوتاه
۸ FRA (Frequency Response Analysis)
۹ FDS (Frequency Domain Spectroscopy)
۱۰ PDA (Partial Discharge Analysis)
۱۱ اندازه گیری جریان بی باری در کلیه تپها
۱۲ بررسی عملکرد موتور درایو تپ چنجر
۱۳ اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ها بصورت رفت و برگشت جهت بررسی وضعت کنتاکتهای تپ سلکتور
۱۴ اندازه گیری مقاومت دینامیکی جهت بررسی وضعیت کنتاکت های کلید تنظیم ولتاژ
۱۵ کنترل پیوستگی جریان تپ چنجر
۱۶ اندازه گیری جریان موتور درایو تپ چنجر

همچنین درصورت درخواست مشتری این شرکت آماده ارائه خدمات سرویس و نگهداری و تعمیرات به ترانسفورماتورهای مورد بهره برداری می باشد.

سوابق انجام آزمونهای الکتریکی در سایت و تعمیرات ترانسفورماتور در جداول ذیل ذکر شده است:

سوابق آزمونهای الکتریکی انجام شده توسط شرکت الوندتوان انرژی
ردیف نام شرکت تعداد ترانسفورماتور تاریخ انجام آزمون
1 سیمان کردستان 3 1392
2 پتروشیمی خارک 11 1393
3 ماشین سازی اراک 1 1392
سوابق سرویس و تعمیرات ترانسفورماتور انجام شده توسط شرکت الوندتوان انرژی
ردیف نام شرکت شرح عملیات تعداد ترانسفورماتور تاریخ انجام سرویس و تعمیرات
1 فولاد خوزستان رفع نشتی روغن ترانسفورماتورهای کوره 2 1393
2 سیمان کردستان سرویس و تعمیر 3 1393 و 1394
3 پتروشیمی خارک سرویس و راه اندازی 11 1393
4 ماشین سازی اراک تعویض دایورتر سوئیچ 1 1392
5 ارس صبا رفع نشتی 1 1391
6 متانیر رفع نشتی 1 1390
7 مجتمع مس شهر بابک اندازه گیری رطوبت محلول در روغن بصورت Online 2 1391
8 نیروگاه رامین سرویس و تعمیر دستگاه تصفیهOnline ترانسفورماتور 2 1392
9 شرکت توزیع نیروی برق قم رفع نشتی درپوش 1 1390
10 شرکت توزیع نیروی برق کرمان رفع نشتی 6 1393
11 پتروشیمی فجر رفع نشتی 2 1391
12 پتروشیمی بوعلی رفع نشتی 1 1393